Welkom op onze website


Nuttige documenten


Kalender


Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 & schooljaar 2020-201

Iedereen, zowel voor het kleuteronderwijs als de lagere school kan reeds inschrijven voor het huidige en het komende schooljaar.

Inschrijvingsbeleid


Volg ons ook op Facebook

Facebook


Hou deze periode zeker je mailbox in de gaten. Regelmatig worden er updates verstuurd met belangrijke informatie.
Volg ook onze facebookpagina.
Samen pakken we de strijd aan! Samen meer dan alleen maar school maken.


Inschrijvingen Corona-periode

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven in onze school?
Vul dan het inschrijvingsformulier in.

Inschrijvingsformulier



Kagan: Coöperatieve leerstrategieën - onze visie

 

De visie rond Kagan op onze school gebeurde in overleg met het team en op een grondige, doordachte manier.                                                                                                   

We werden tijdens verschillende pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen ondersteund door Steve Daponte, Kagan instructeur/coach.  
Hieronder vindt u een overzicht van de visie waarvoor onze school staat.

 

Doel:

Kagan is geen nieuwe onderwijsmethode, maar biedt ons mogelijkheden om elk onderwijsprogramma op een efficiënte en actieve manier te brengen.                                                 

Het is een geïntegreerde benadering tot coöperatief leren en actief werken aan sociale vaardigheden.

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk.                                                                   

Het biedt ons eenvoudige manieren om de interacties tussen leerlingen te structureren.

Visie:

7 Sleutels tot succes

1. Management

 

 •  Stilteteken
 • Genummerde plaatsen
 •  Schouder- en oogpartner
 • Teams
 • Klasopstelling
 • Looprichting
 • Heterogene groepen
 • Moeilijk gedrag
 • Wie begint?
 • Software (timers, selectortools, teamtools)
 • Pleziermanagement (muziekgebruik, energizers)
 • Materialen (teambakjes,…)
 • Structureren en modelleren (lkr. – lln. / lln. – lln / team)
 • Timers (klok, laptop, apps,…)
 • Lkr. observeert (sociale vaardigheden, on task, GIPS)
 • Klaar opdrachten (extra leertijd, opdrachten op bord,…)
 • Teamvragen
 •  5de Teamlid
 • Parkeerflap
 • Afwezige lln.à schoudermaatje noteert
 • Trigger (Als ik start zeg beginnen we… GO)
 • Hapklare instructie, opdelen van de instructie
 • Begrip controleren (koor laten antwoorden, A legt uit aan B)
 • Rollen toekennen (stiltekapitein, concentratie chef, aanmoediger, materiaalmeester)

 

2. Teams vormen

·       Elke team omvat 4 niveaus (hoog, gemiddeld hoog, gemiddeld laag, laag)

·       Gedurende 6 weken lang eenzelfde team

 

3. Teambouwers

·       Leuk – geen leerstof – easy for all

·       Min. 2x per week

 

4. Klasbouwers

·       Rechtstaan – rondstappen – positieve interactie

·       1x per week of naar noden

 

5. Sociale vaardigheden

·       Veilig, goed voelen

·       Tools:

ü  Rollen en voorbeeldzinnen voor complimenten

Zeggen en doen

ü  Modelleren (lkr. – lln. / lln. – lln. /  team)

Altijd positief!

ü  Bevestiging en bekrachtiging

Spotlight op het positieve zetten!

ü  Reflectie en planning

Stoppen tijdens een structuur, denktijd geven,…

ü  Structuren en structureren

 

6. GIPS

Basisprincipes

 •       G = gelijke deelname
  Is de deelname van elke leerling ongeveer gelijk?
  In beurten of in tijd?
 •       I = individuele aanspreekbaarheid
  Moet iedereen verantwoording afleggen t.o.v. van iemand anders?
  Niemand kan zich verstoppen.
 •       P = positieve wederzijdse afhankelijkheid
  Is het succes van de ene leerling gekoppeld aan het succes van de andere? Iedereen staat aan dezelfde zijde, ze hebben elkaar nodig.
  Is de opdracht zonder samenwerking lastig of onmogelijk uit te voeren?
 •       S = simultane interactie
  Hoeveel % van de leerlingen is tegelijkertijd waarneembaar actief?
  Iedereen is op hetzelfde moment betrokken

 

7. Didactische structuren

De verschillende structuren zijn een toolbox waaruit je kan kiezen.                                         
Je moet als leerkracht zelf de keuze maken welke structuur je bij welke les of lesonderdeel kan gebruiken.

De structuren worden niet aangeboden in aparte lessen, maar het zijn instrumenten die in bestaande methodes toegepast kunnen worden.                                                                  
Ze leggen geen bijkomende last op de schouders van leerkrachten, maar vergemakkelijken juist hun taak als lesgever.

Het zijn simpele structuren die stap voor stap aan leerlingen worden uitgelegd.
Belangrijk is dat deze stappen en verwoordingen nauwgezet gevolgd worden om de continuïteit te bewaken.

Ze kunnen met succes worden gebruikt in alle leerjaren en met alle leerstofinhouden. Hiervoor werd er een leerlijn ontwikkeld die aangeeft welke structuren per graad mogen/moeten aangeboden worden. 

·       Voorbeelden van structuren:

ü  Mix-tweetal-gesprek

ü  Sta-op hand omhoog tweetal

ü  Tweepraat

ü  Rondpraat (doorgaand / op tijd / 1 beurt / en schrijven / consensus)

ü  Denk-schrijf-rondpraat

ü  Doe mee en vertel

ü  Tweegesprek op tijd

ü  Tweetal coach

ü  Tweetal check

ü  1 gaat 3 blijven

ü  Toon mij

ü  Hebbes

ü  Mix en ruil

ü  Schud en pak

ü  Ster van het moment

ü  Genummerde koppen bij elkaar

ü  Binnen en buitenkring

ü  Drie stappen interview

ü  Gedachtennotities

ü  Tafelrondje (simultaan / per tweetal / doorgaand / beurt)

ü  Doe mij na

ü  Geef geld

ü  Praatkaartjes

ü  Zoek de valse

ü  Laat zien

ü  Zoek iemand die

ü  Commentaar op tournee

 

·       Voordelen:

ü  Een betere samenwerking tussen de leerlingen.

ü  Verhoogde leerprestaties, betere beheersing van de leerstof.

ü  Betere relaties tussen leerlingen met een verschillende sociaal culturele achtergrond.

ü  Een verhoogd gevoel van eigenwaarde en meer zelfvertrouwen.

ü  Kleinere kloof tussen hoog presterende en laag presterende leerlingen.

ü  Een harmonieuze klas- en teamsfeer.

ü  Betere sociale vaardigheden en sociale relaties.

ü  Betere denkvaardigheden.

ü  Communicatieve vaardigheden verbeteren.

ü  Tool tot klasmanagement en discipline in de klas.

ü  Het aanleren van leiderschap en werknemersvaardigheden.

ü  Ontwikkeling en betrokkenheid van elke intelligentie.

ü  Leerkracht laat meerdere leerlingen op dezelfde tijd antwoorden en verhoogt hiermee de betrokkenheid.

ü  Binnen Kagan is er voldoende ruimte om te differentiëren (verschillende opdrachten, tempo, niveau,…).

 

Besluit:

 

De visie van Kagan sluit nauw aan bij het pedagogisch project van onze school doordat Kagan het actief leren, sociale vaardigheden en probleemoplossend denken op school stimuleert, geïntegreerd over alle lesthema’s heen.                                                                                                          
Kagan biedt de mogelijkheid om steeds op eigen niveau en tempo verder te groeien, zowel op cognitief als sociaal vlak.                                                                                
Doordat Kagan de focus legt op heterogene groepen (zowel cultureel als cognitief), wordt er voldoende aandacht besteed aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind en ingespeeld op onderlinge verschillen die er zijn tussen de kinderen.