Welkom op onze website


Nuttige documenten


Kalender


Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 & schooljaar 2020-201

Iedereen, zowel voor het kleuteronderwijs als de lagere school kan reeds inschrijven voor het huidige en het komende schooljaar.

Inschrijvingsbeleid


Volg ons ook op Facebook

Facebook


Hou deze periode zeker je mailbox in de gaten. Regelmatig worden er updates verstuurd met belangrijke informatie.
Volg ook onze facebookpagina.
Samen pakken we de strijd aan! Samen meer dan alleen maar school maken.


Inschrijvingen Corona-periode

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven in onze school?
Vul dan het inschrijvingsformulier in.

InschrijvingsformulierInschrijven

INSCHRIJVEN IN DE SCHOOL

Inschrijvingsbeleid - schooljaar 2019-2020

Ieder kind op onze school heeft een gegarandeerde schoolloopbaan, dit wil zeggen dat wanneer een kind is ingeschreven, deze inschrijving blijft gelden over de schooljaren heen. Er werd geen maximumcapaciteit bepaald. Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan vanaf 01/09/2019. 

U kunt uw kind inschrijven: 

 • op de opendeurdagen; 
 • op de schooldagen; 
 • op de weekdagen van 1 tot 5 juli en vanaf de eerste weekdag na 15 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur in de school; 
 • na afspraak met de directeur of één van de leraren. 

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals : 

 • het trouwboekje van de ouders; 
 • de identiteitskaart van het kind; 
 • de ISI+-kaart van het kind;
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; 
 • reispas voor vreemdelingen. 

De directeur vraagt bij de eerste inschrijving het rijksregisternummer. Als de ouders het rijksregisternummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de directie het rijksregisternummer aan. 

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders

 • de schoolbrochure; 
 • het schoolreglement; 
 • een kopie van inschrijving; 
 • een overzicht van de leerlingenbijdrage; 
 • brochure CLB + buitenschoolse opvang; 
 • jaarlijkse inlichtingen; 
 • de vakantieregeling.

De volgende formulieren worden ondertekend: 

 • akkoordverklaring met het schoolreglement; 
 • ontvangst schoolbrochure; 
 • keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (voor de lagere school); 
 • verklaring inschrijving van de leerling in één school; 
 • ondertekening inschrijvingsregister; 
 • ondertekening toestemming geposeerde foto’s. 

 

KEUZE LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

In de kleuterschool wordt geen keuze levensbeschouwelijk vak (godsdienst, zedenleer, islam, …) gemaakt. 

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind in de lagere school bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt. 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september.

De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN BASISONDERWIJS

Kleuteronderwijs:

Kleuters kunnen starten in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden hebben. 
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijke opgelegde instapdata, nl: 

 • de eerste schooldag na de zomervakantie; 
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie; 
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie; 
 • de eerste schooldag van februari; 
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie; 
 • de eerste schooldag na de paasvakantie; 
 • de eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Lager onderwijs

Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.

Afwijkingen:

Langer kleuteronderwijs

Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB-centrum hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.

Vervroeg lager onderwijs

Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier.

De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.

Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.

Verlengd lager onderwijs

Een leerling die veertien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan nog één schooljaar lager onderwijs volgen, na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB nemen de ouders de uiteindelijke beslissing.

 

LEERPLICHT

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht: ouders moeten hun kinderen  laten leren. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor heel België.

Geboren in

Leerplichtig op

2010

1 september 2016

2011

1 september 2017

2012

1 september 2018

2013

1 september 2019

2014

1 september 2020

Maar opgelet: ook kinderen die al lager onderwijs starten op 1 september van het jaar dat ze 5 worden, vallen onder de leerplicht.

 

VERANDEREN VAN SCHOOL

Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni wordt door de directie van de nieuwe school schriftelijk meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. Minstens één ouder en de directeur van de nieuwe school ondertekenen het document schoolverandering. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling.

Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.

 

OUDERLIJK GEZAG IN ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.

In de regel worden berichten met de kinderen meegegeven en gaat het schoolbestuur ervan uit dat er voldoende overleg is tussen de ouders die niet samenleven en dat deze berichten onderling uitgewisseld worden. Is dit niet het geval, dan zal het schoolbestuur op vraag van de ouder(s) (en in de mate van het mogelijke), er zorg voor dragen dat beide ouders kennis kunnen nemen van de berichten.

Indien het ouderlijk gezag aan één ouder is toegewezen,  dan vraagt het schoolbestuur dat die ouder hen een kopie voorlegt van de rechtelijke beslissing of de overeenkomst tussen de partijen. 

In dat geval zal elke berichtgeving enkel aan deze ouder gebeuren die het ouderlijk gezag bekwam.  De directie zal echter ook aan elke informatievraag van de andere ouder tegemoetkomen gelet op het feit dat deze steeds een recht op toezicht heeft.

(ouders: dit zijn de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben).

Concrete afspraken
De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen zoals:

 • bij de inschrijving van de leerlingen;
 • bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;
 • bij orde- en tuchtmaatregelen;
 • bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);
 • bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …).

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.